Home

Villkorsbeslut 2021

Villkorsbeslut 2018, Kompetensförsörjning RV Sammanfattning Bilaga Regeringen har fattat beslut om villkor med mera för budgetåret 2018 för bland annat Region Västmanland inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer (rskr. 2017/18:104 och rskr. 2017/18:107). I villkorsbeslute 2018-10-19 N2018/05154/RTS Näringsdepartementet Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Mall för återrapportering av villkorsbeslut 2018 Inledning Aktörer med regionalt utvecklingsansvar ska följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet villkorsbeslut respektive regleringsbrev 2017 och 2018 (N2019/00381/SUN) Beslutet att godkänna denna slutrapport har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf . Josefine Majewski har varit föredragande. I handläggningen har också avdelningschef Lars Wikström och enhetschef Ingrid Arltoft Henriksson deltagit . Ort, datu

Återrapportering villkorsbeslut 2018

 1. 4 200 000 2018-2023 . Summa beställningsbemyndiganden under utgiftsområdet . 7 150 000 . PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 19 . 8 . PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 19 . 9 . 2 Regional tillväxt. 2.1 Omfattning . Utgiftsområde 19 Regional tillväxt omfattar medel för hållbara regionala tillväxtinsatser
 2. Återrapportering av villkorsbeslut 2018 - Region Jämtland Härjedalen Återrapportering 1 Det regionala utvecklingsansvaret Beskriv kortfattat hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och samordningen av insatser för genomförandet av strategin har bedrivits under året
 3. 3.2 En sammanställning av redovisningar om hållbart regionalt tillväxtarbete från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och samtliga länsstyrelser inom ramen för återrapporteringar och uppdrag i villkorsbeslut respektive regleringsbrev 2017 och 2018. Återrapporteringen ska genomföras i dialog med Regeringskansliet
 4. Region Västernorrlands Villkorsbeslut 2020. Länsstyrelsens regleringsbrev för 2020. Tillväxtverkets regleringsbrev för 2020. Regeringsbeslut för budgetåret 2020 avseende 1:1-anslag. Kontakt. Susanne Sahlin, verksamhetsledare, regional tillväxt susanne.sahlin@rvn.s
 5. återrapporteringen av villkorsbeslut för 2018 ska frågor besvaras enligt given mall. Frågorna handlar om det regionala utvecklingsansvaret uppdelat på de fyra prioriterade områdena i den Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. De prioriterade områden är Innovation oc
 6. Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. I denna förordning finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet.. Regionala utvecklingsstrategier visar vägen. Alla utvecklingsansvariga aktörer ska ta fram en utvecklingsstrategi baserad på de specifika förutsättningar som finns i regionen

Regional tillväxt - Regeringskanslie

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur 2018-2020 Regeringens beslut IV5 Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att, i enlighet med vad som anges under tillväxtpolitiken och regeringen gav i mål-och villkorsbeslut samt regleringsbrev för 2010 aktörer med regionalt utvecklingsansvar i uppdrag at Högst 72 734 000 kronor får användas till insatser enligt förordningen (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner. Tillväxtverket får använda högst 2 266 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för administration av insatsen, uppföljning, utvärdering, erfarenhetsutbyte och lärande av villkorsbeslut 2019 har sammanställts i samråd med regionledningskontoret. Beslutsunderlag ; Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-02-10 Planen kommer att gälla för perioden 2018 - 2026. RUFS 2010 upphörde att gälla som regional utvecklingsstrategi i juni 2018

Revidering av ram för Utvecklingscheckar och Timbanken år 2018 Remiss En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017: 73) (Beslut enligt delegation) Återrapportering i Villkorsbeslut 2018 - Regionens arbete med Agenda 2030 Besök av IP-only Utdragsbestyrkande Justerares sign 2(11) Ordföra des sig 2 Mål- och villkorsbeslut för regionalt utvecklingsansvariga för 2018 (N2017/07699/RTS, N2017/07558/KLS, N2017/07559/KLS (delvis)). Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväx

2018 - Region Jämtland Härjedalen Återrapportering av

 1. 2018-03-07 Organ Regionstyrelsen Plats Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 7 mars 2018, klockan 09.00 . Tillkommande ärenden . 1 Villkorsbeslut 2018, Kompetensförsörjning . RV . Sammanfattning . Bilaga 36 . Regeringen har fattat beslut om villkor med mera för budgetåret 2018 för blan
 2. tillväxtarbetet enligt villkorsbeslut 2018 Återrapportering av det regionala tillväxtarbetet enligt villkorsbeslut för 2018 Regeringsbeslut IV:10 - villkor, med mera, för budgetåret 2018 för landstingen inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer 4
 3. Region Värmland har utifrån intentioner i villkorsbeslut 2018 samt i samråd med kommunerna genomfört en yrkesvuxutredning. Syftet var att ge ett underlag till politiken för att bestämma färdriktningen för utvecklingen av yrkesvux i Värmland och därmed bidra till att trygga regionens långsiktiga kompetensförsörjning
 4. ÅRSREISI 2018 Projekt Grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete Projektmål Särskild finansiering från Tillväxtverket för att genomföra uppdraget om grundläg-gande regionalt kompetensförsörjningsarbete i enlighet med 2018 års villkorsbeslut. Uppföljning av må
 5. I villkorsbeslut som avser 2018 förtydligar reger-ingen uppdraget: •rganisera och fastställa målsättningar för det O regionala kompetensförsörjningsarbetet i sam-verkan med regionala aktörer •illhandahålla analyser och prognoser av privat
 6. Protokoll Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-02-26 Handlingar från sammanträdet Regionala utvecklingsnämndens plan 2019-2021 Bilaga: Plan för regionala utvecklingsnämnden 2019-2021 Återrapportering villkorsbeslut 2018 Bilaga: Återrapportering vi..
 7. I 2018 års villkorsbeslut hade regionalt utvecklingsansvariga möjlighet att kort rapportera hur man arbetar med Agenda 2030. En kortfattad rapport har sammanställts och skickats till näringsdepartementet 15 februari (bilaga 1). Erbjudande Kompetensförsörjningsuppdrag enligt villkorsbeslut

Vi kan tyvärr inte hitta sidan du söker. Det kan bero på ett stavfel, att sidan inte längre finns eller att den flyttats Title: Brevmall Author: ��David Sundstr�m Created Date: 4/26/2018 11:05:19 A För verksamhetsåret 2018 har regeringens Villkorsbeslut angivit följande uppdrag vilka ska återrapporteras (listan är preliminär 2017-12-12 från Näringsdepartementet.): ‒ nå målen i den regionala utvecklingsstrategin, strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen 2018-03-20. Basfinansiering för regional kompetensförsörjning. Tillväxtverket. Marja-Leena Lampinen. Händelser Senaste händelse står överst. Nr. Dokument. Reg.Dat. Händelse. Inkom/utgick. Handläggare. Nr 5. Dokument Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4. 2019-12-13 Regionutvecklingsnämnd

Ärende 6 - Regionalt tillväxtarbete i Halland 2018 - Återrapportering till Näringsdepartementet Ärende 7 - Villkorsbeslut för budgetåret 2019 (Claes Hammarlund) Kl 09:25 - 09:40 Ärende 9 - Uppdrag från Regionstyrelsen till Lokala nämnder (Boel Abelson-Crossley) Kl 09:40 - 09:5 Avsändare/Mottagare. Ärendemening. Registrerat (Datum de villkor som framgår i separata villkorsbeslut för Telia Sverige AB och för Net4Mobility HB (se PTS beslut om villkor för tillstånd 2018-12-14). Telia Sverige AB och Net4Mobility AB ska betala auktionslikvid och handläggningsavgift till PTS med de belopp som framgår ovan regeringens direkta styrning via villkorsbeslut. Till exempel uppfattar några av aktörerna villkoren i villkorsbesluten som uppdrag utöver det regionala tillväxtansvaret. Det finns vidare olika uppfattningar om huruvida medel från anslag 1:1 kan användas till uppdrag i villkorsbeslut

Regleringsbrev 2018 Myndighet Tillväxtverket

 1. Created Date: 12/21/2017 11:29:16 A
 2. Årsredovisning 2018 1 Årsredovisning 2018 Hög kvalitet, högt förtroende, ansträngd ekonomi Årsredovisning 2018 Året som gått Årsredovisning 2018 Måluppfyllelse Förvaltningsberättelse Patientnämnden redovisar e tt överskott om 0,5 miljoner kronor i förhållande till budget. Folkhögskolestyrelsen Västerbottens läns landsting är huvudman för folkhögskolorna i Vindeln och.
 3. Villkorsbeslut sid 4 Regeringen fastställdes i villkorsbeslut from 2018 att: Utifrån de prioriteringar som görs i den regionala utvecklingsstrategin organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete i samverkan med bland annat kommuner, arbetsliv
 4. 2017 i Regeringen villkorsbeslut för 2018 fick de regionalt utvecklingsansvariga ett betydligt större ansvar för att planera det regionala kompetensförsörjningsarbetet i samverkan med regionala aktörer, att analysera det regionala kompetensbehovet samt att skapa utveckling och samverkan inom områdena validering, lärcenter och yrkesvux

Region Västernorrland - Villkorsbeslut

Regionala utvecklingsnämnden Tjänsteskrivels

 1. Information om villkorsbeslut 2018 Bo-Josef Eriksson, Birgitta Nilsson Information om process för framtagande av ny regional utvecklingsstrategi Malin Wikner, Jenny Höög Information om Agenda 2030 och Glokala Sverige Kerstin Söderström, Svenska FN-förbundet, Malin Wikner, Henrik Svensson Gruppmöte Värmlandssamverkan - lokal: Skeppe
 2. Karlshamns kommun PROTOKOLL Kommunfullmäktige 2018-06-18 sid 7 av 43 § 89 Utbildning om hat och hot mot förtroendevalda Kommunfullmäktiges beslut att informationen tas till protokollet Sammanfattning Agneta Kommunfullmäktige informeras om hat och hot mot förtroendevalda
 3. villkorsbeslut 2018 § 66/18 Remissyttrande avseende förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 § 67/18 Halvårsuppföljning av verksamhetsplan 2018 med utblick 2021 § 68/18 Principer för utformning av pendlarparkering § 69/18 Inkomna ansökningar för 40/60 gång- och cykelvägar längs statligt vägnät § 70/1
 4. Karlshamns kommun PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-05-08 sid 8 av 55 § 109 Information från kommundirektören / Kommunstyrelsens beslut att ta informationen till protokollet. Sammanfattning Kommundirektör Daniel Wäppling informera
 5. Rapporteringen innefattar från och med rapporteringen för 2018 års villkorsbeslut att det strategiska och långsiktiga arbetet med lärande ska beskrivas. _____ ProSale Signing Referensnummer: 686365. PROTOKOLL 13(63) Sammanträdesdatum Regionala utvecklingsnämndens 2019-03-1

Regionalt tillväxtarbete - Tillväxtverke

Regionala utvecklingsstrategier 2018 - En sammanställning. Vi stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft Tillväxtverket ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för företag i hela landet att vara konkurrenskraftiga. Det innebär att vi öppnar dörrar och river barriärer - för ett Sverige där fler företa för 2018 gällande genomförande av handlingsplanerna, inom ramen för Tillväxtverkets övergripande rapport Regionalt tillväxtarbete 2018. e) kartlagt samtliga RUS för att få en översiktlig bild av hur miljöperspektivet beaktas, med fokus på de nationella miljökvalitetsmålen och särskilt klimatfrågan anslag 1:1 (april 2018) •RUA: Återrapportering enligt villkorsbeslut av det strategiska och långsiktiga arbetet med lärande i enlighet med nationella strategin (februari 2018 Remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473: Ärende: Andrew Metcalfe: Regionala utvecklingsnämnden: Avslutat: 2018-08-24: RUN2018-0099: Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029 - åtgärdsområde regional utveckling: Ärende: Cecilia Carlqvist: Regionala.

Sammanfattning av Uppföljning av regionala tillväxtåtgärder. Med fokus på resultaten. Statskontoret har på uppdrag av regeringen utrett hur uppföljningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska kunna fokusera mer på resultatet av insat­serna som får medel till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Den 23 februari 2016 hade statsrådet Bucht en interpellationsdebatt i kammaren med anledning av att regeringen då mycket överraskande hade valt att dra bort stödet och förutsättningarna för Winnet Sverige att fortsätta sitt arbete 2018-04-13 17REV62 4(19) 1 Bakgrund Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Den årliga granskningen omfattar grundläggande granskning och fördjupad granskning

Region Värmlan

 1. Diarienummer: RD19/0085
 2. Finansplanen 2016-2018 innehåller planeringsförutsättningar utifrån det ekonomiska läget, uppdrag via lagstiftning och årliga villkorsbeslut. Att implementera den övergripande strategin i Europa 2020 är den utmaning regionen står inför. 2015 startade också EU:.
 3. RS 2018/980 . Regionalt utvecklingsutskotts beslut Beskrivning av villkorsbeslut för 2020 Region Gotland ska följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet till regeringen. Det villkorsbeslut so

Diarienummer: RD19/0175 Yttrande över inriktningsplanering 2018-2029, länstransportplan 19. Remiss Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster 20. Information om uppföljning av villkorsbeslut 2015 (RUN/187/2015) 38 29. Diskussion kring planeringsförutsättningar 2017-2019 (RUN/1442/2015) 39 30

• Nytt regleringsbrev och nytt villkorsbeslut varje år, med krav på särskild återrapportering till Näringsdepartementet årligen (slutet febr följande år Period: 2019-01--12 Period: 2018-01--12. regionkalmar.se Stöd per kommun. regionkalmar.se Projektstöd 2019. regionkalmar.se Utfall Projekt 2019 Regionala projektmedel 19 631. ‒Erbjudande respektive uppdrag till regionalt utvecklingsansvariga i mål- och villkorsbeslut samt RB för 2018. Erbjudandet innebar: fastställa målsättningar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet tillhandahålla analyser och prognoser av behovet av kompetens i privat och offentlig sektor på kort och lång sik Samrådsredogörelse 2018 Samrådsredogörelse 2019 Fastighetsförteckning Granskningsutlåtande luft begränsas i villkorsbeslut. Dagvatten De föreslagna dagvattenåtgärderna som beskrivs i dagvattenutredningen bilagd detaljplan, visar att det är möjligt at

Det villkorsbeslut som regionerna får av regeringen inför varje nytt år, innehåller förtydliganden av hur dessa resultat ska redovisas. kompetensförsörjning 20171218 2018-2020 . Erbjudande om att upprätta regional digitaliseringskoordinator 20180707 2018-2020

Court Miljööverdomstolen Reference MÖD 2007:36 Målnummer M9643-06 Avdelning 13 Avgörandedatum 2007-10-29 Rubrik Utdömande av löpande vite för flera överträdelser ----- En kommunal nämnd hade vid två tillfällen utfärdat förelägganden med löpande vite om 5 000 kronor för varje överträdelse 2018-08-31 Diarienummer: Ä 2018-515 Finansdepartementet, remissvar Ert Dnr: Fi2018/00966/K Remissvar - Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10) Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala 2018-2020 § 7/18 Riktlinjer för regionala utvecklingsanslag § 8/18 Fördelning av regionalt utvecklingsanslag 2018 samt överenskommelser om regionala utvecklingsanslag § 9/18 Rapportering enligt villkorsbeslut 2017 § 10/18 Remissyttrande avseende En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehove

Regleringsbrev 2019 Anslag 1:1 - Ekonomistyrningsverke

politik.regionhalland.s

Prop. 2018/19:16: Detsamma gäller ska återkallas p.g.a. rattfylleri till följd av alkoholförtäring och villkorstiden för ett interimistiskt fattat villkorsbeslut om alkolås fortfarande löper vid den slutliga Lagrumshänvisningar hit 4 Instans Miljööverdomstolen Referat MÖD 2007:36 Målnummer M9643-06 Avdelning 13 Avgörandedatum 2007-10-29 Rubrik Utdömande av löpande vite för flera överträdelser ----- En kommunal nämnd hade vid två tillfällen utfärdat förelägganden med löpande vite om 5 000 kronor för varje överträdelse

Förlängning av avtal 306, inomkommunal kollektivtrafik bilaga Fastställd Kollektivtrafikplan 2018 integrering av miljö- och klimatfrågor i det regionala tillväxtarbetet. bilaga Inbjudan att lämna input.pdf bilaga villkorsbeslut-budgetaret-2017-regional-tillvaxt.pdf. Dnr: 0. 27 testning av villkorsbeslut feltétel meghatározási teszt kiterjesztett döntési feltétel teszt kiterjesztett döntési feltétel tesztelés modifisert betingelsesbeslutningstesting modifisert sammensatt betingelsestesting Recommend more content related.

26 februari 2019 - Region Norrbotten - nll

Styrande dokument inom regional utvecklin

Fördelning av företags- och projektstöd Skriftlig fråga

 • N joy radio playlist.
 • Spago ristorante münchen.
 • Nipt göteborg.
 • Passbild generator baby.
 • Max deluxe hamburgare.
 • Flyttbara klistermärken bok.
 • T2 golvvärme bruksanvisning.
 • Matthew goode matilda eve goode.
 • Avtalstolkning ordalydelse.
 • Cumulus grupp.
 • Livingston alves mcconaughey.
 • Airbnb mehrwertsteuer.
 • Karaktärer röde orm.
 • Spotify startar av sig själv.
 • Henry purcell kompositioner.
 • Botkyrka kommun bygg.
 • Björn wiman dn kontakt.
 • Regler arbete under 18 år.
 • Gymmix täby.
 • Haus kaufen prambachkirchen.
 • Muslimska titlar.
 • Flyg skavsta lubeck.
 • Ingenieur gehalt ausbildung.
 • Reddit fools.
 • Barbaras wine yards 68723 schwetzingen.
 • Minijob köln.
 • Skelett sminkning steg för steg.
 • Engelsk bibel online.
 • Sedum pris.
 • Freak lyrics svenska.
 • Nbc stridsmedel.
 • Jem och fix gungställning.
 • Epson expression premium xp 640 test.
 • Mako mermaids actors.
 • Carl malmsten möbler auktion.
 • Ljudia kontakt.
 • Kapitalet podcast.
 • Euphorbia kaktus.
 • Velcro patches.
 • Besparing luft vatten värmepump.
 • Utdikning sverige.